Author - ebilans

Zmiany właściwości US w zakresie podatku VAT.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług, właściwość organów podatkowych będzie co do zasady ustalana na ogólnych zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej, tj. ze względu na siedzibę podatnika, jeżeli podatnik jest osoba prawną lub jednostką niemającą osobowości prawnej, oraz ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną.
Zmianą od 1 stycznia 2016 r. objęci zostaną tzw. krajowi podatnicy, którzy w stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 r. rozliczali podatek VAT w urzędzie skarbowym innym niż urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby lub ze względu na miejsce zamieszkania.

Przedsiębiorco chcesz zmienić formę opodatkowania?

Ustawa o podatku dochodowym zobowiązuje podatnika do dokonania wyboru właściwiej dla siebie formy opodatkowania przewidzianej w ustawie w chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Należą do nich: opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) oraz podatek liniowy. Warto podkreślić, że istnieją także uproszczone formy opodatkowania osiąganego dochodu. By móc z nich skorzystać trzeba jednak spełnić dodatkowe warunki. Dotyczy to ryczałtu ewidencjonowanego a także karty podatkowej.

Warto pamiętać o tym, iż istnieje możliwość dokonania zmiany wybranej uprzednio formy do 20 stycznia.

Jeśli chcesz zmienić formę opodatkowania zapraszamy do e-bilans. Pomożemy Ci przygotować niezbędne dokumenty.

Zadzwoń 601 988 955.

Bankowe świąteczne promocje

 

Interesują Cię nowości i promocje bankowe? Zapraszamy, znajdziemy oferty specjalnie dla Ciebie. Nowy klient banku w ramach usług „płynności finansowych”- faktoringu:

 • NIE płaci miesięcznej prowizji administracyjnej przez 3 miesiące (0% przez 3 miesiące)
 • płaci 50% prowizji od finansowania w pierwszych 2 miesiącach od momentu podpisania umowy faktoringowej (1% od zaangażowania w pierwszych 2 miesiącach).
 • posiada wydłużony okres pobierania opłaty z 6 do 12 miesięcy w momencie wyjścia z umowy faktoringowej (kara za przedwczesne wypowiedzenie).
 • standardowo i po upływie okresu promocyjnego: Klient płaci miesięcznie prowizję administracyjną w wysokości 0,4% od limitu i 2% od zaangażowania.
 • w ramach jednej umowy i jednego limitu Klient może: Sprzedać nam fakturę nawet tuż po jej wystawieniu i otrzymać nawet 100% jej wartości natychmiast, bez czekania na termin płatności i przelew od kontrahenta (faktoring wierzytelnościowy). Zlecić  zapłatę własnych zobowiązań (faktury wystawionej na siebie). Otrzymać zawsze 2 miesiące na spłatę.
e-bilans.pl - doradztwo podatkowe, usługi księgowe

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS za pośrednictwem organu ewidencyjnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 listopada 2015 r., pod poz. 1893 ogłoszono ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, dalej zwanej nowelą.
Powołany akt prawny wprowadza w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) rozwiązania umożliwiające przekazanie przez przedsiębiorcę będącego płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG danych do sporządzenia:

 • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
 • zmiany danych wykazanych w ww. zgłoszeniach oraz
 • zgłoszenia wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.

Zmiany danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 36 ust. 14 ustawy o sus (czyli dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania), dokonuje się wyłącznie w sposób wskazany w przepisach ustawy o sus.
Powyższe wynika z nowego art. 25 ust. 5 pkt 9 i ust. 5b i 5c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Wprowadzenie takiej regulacji spowodowało konieczność dokonania zmian w ustawie o sus oraz ustawie zdrowotnej. A zatem, w art. 11 noweli wprowadzono zmianę do ustawy o sus, poprzez dodanie art. 36b, który stanowi, iż: „1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na podstawie tych przepisów mogą dokonywać zgłoszeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 11, lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach, z wyjątkiem zmiany danych, o których mowa w art. 36 ust. 14.
     2. Za dzień dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 11, lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach uważa się dzień złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z żądaniem dokonania tych zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.”.

W ustawie zdrowotnej dodano w art. 74 nowy ust. 3 w brzmieniu: „Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na podstawie tych przepisów mogą dokonywać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach.” (art. 37 noweli).
Ustawa generalnie (w tym omówione zmiany) wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 19 maja 2016 r. Przy czym zgłoszeń w sposób określony wyżej będzie można dokonywać po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

e-bilans.pl - doradztwo podatkowe, usługi księgowe

Faktoring – gotówka z faktury

Usługa faktoringowa polega na wykupie przez Faktora (banku) wierzytelności (faktur) o odroczonym terminie płatności, wystawionych przez Faktoranta (przedsiębiorca) dla jego  Obiorców.

Usługa faktoringu umożliwia firmom uzyskanie środków pieniężnych za dostarczone do Odbiorców towary lub wykonane usługi, każdorazowo przed terminem płatności wynikającym z faktury.

Dla kogo? dla firm, które:

 • rozliczają się bezgotówkowo,
 • prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności
 • współpracują z stałą grupą Odbiorców
 • szukają alternatywnych źródeł finansowania
 • chcą kontrolować swoją płynność finansową

VAT-owe zmiany w 2016 r.

Przedstawiony przez rząd projekt nowej ustawy o VAT, przewiduje szereg zmian, które najprawdopodobniej wejdą w życie w trakcie 2016 r.

Zmiany dotkną w zasadzie każdego podatnika, zatem już teraz sprawdź co nowego czeka Cię wraz z nowym rokiem podatkowym.

Projekt zakłada m.in:

 • Obowiązek zawiadomienie fiskusa o spodziewanych korzyściach podatkowych VAT, takim działaniem mogą być na przykład udzielone rabaty
 • Zwolnienie z VAT dla sprzedaży nieruchomości zabudowanych
 • Odliczenie podatku z faktury dokumentującej czynność zwolnioną lub niepodlegającą VAT
 • Nowe zasady zwrotu VAT- zróżnicowanie terminów zwrotu podatku w zależności od wielkości kwoty do zwrotu
 • Zmiany w odpowiedzialności solidarnej
 • Zablokowanie możliwości indywidualnych interpretacji w sprawie VAT

Będzie łatwiej rozłożyć na raty dług z ZUS-u.

Od 1 grudnia ustawa z dn. 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 689) wprowadza możliwości odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości wobec ZUS.

Nowelizacja wychodzi naprzeciw przedsiębiorstwom. Istotną zmianą jest możliwość rozłożenia na raty wszystkich zaległości czyli: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i FEP.

Ponad to świadomy kłopotów finansowych przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o zgodę na późniejsze opłacanie składek. Odroczenie terminu płatności pozwala również uniknąć postępowania egzekucyjnego i naliczania wysokich odsetek (będą stanowić połowę stawki normalnej).

Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie, uwzględniając możliwości finansowe firmy.

e-bilans.pl - doradztwo podatkowe, usługi księgowe

Zapytanie ofertowe

W związku z ubieganiem się przez firmę e-bilans Zbigniew Burchan o dofinansowanie projektu pt. „Z-Bilansowany wzór na innowacje” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – Etap I, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w firmie e-bilans Zbigniew Burchan. Więcej informacji w zakładce Zapytania Ofertowe. 

 

e-bilans.pl - doradztwo podatkowe, usługi księgowe

Kredyt z korzyścią

Jeśli masz już kredyty skontaktuj się z nami,   wynegocjujemy dla Ciebie lepsze, korzystniejsze warunki. Dzięki temu zaoszczędzisz nawet kilka tysięcy zł na odsetkach.

Współpracujemy z bankami, które w swojej ofercie posiadają kredyty:

 • indywidualne na oświadczenie do 40 tys. zł
 • spłatę zobowiązań w innych bankach
 • kredyt dla firm do 500 tys. bez poręczycieli i zabezpieczeń. Ograniczona ilość dokumentów.

Zadzwoń do Nas: 609-058-009

Facebook