Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS za pośrednictwem organu ewidencyjnego

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS za pośrednictwem organu ewidencyjnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 listopada 2015 r., pod poz. 1893 ogłoszono ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, dalej zwanej nowelą.
Powołany akt prawny wprowadza w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) rozwiązania umożliwiające przekazanie przez przedsiębiorcę będącego płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG danych do sporządzenia:

  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
  • zmiany danych wykazanych w ww. zgłoszeniach oraz
  • zgłoszenia wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.

Zmiany danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 36 ust. 14 ustawy o sus (czyli dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania), dokonuje się wyłącznie w sposób wskazany w przepisach ustawy o sus.
Powyższe wynika z nowego art. 25 ust. 5 pkt 9 i ust. 5b i 5c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Wprowadzenie takiej regulacji spowodowało konieczność dokonania zmian w ustawie o sus oraz ustawie zdrowotnej. A zatem, w art. 11 noweli wprowadzono zmianę do ustawy o sus, poprzez dodanie art. 36b, który stanowi, iż: „1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na podstawie tych przepisów mogą dokonywać zgłoszeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 11, lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach, z wyjątkiem zmiany danych, o których mowa w art. 36 ust. 14.
     2. Za dzień dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 11, lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach uważa się dzień złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z żądaniem dokonania tych zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.”.

W ustawie zdrowotnej dodano w art. 74 nowy ust. 3 w brzmieniu: „Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na podstawie tych przepisów mogą dokonywać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach.” (art. 37 noweli).
Ustawa generalnie (w tym omówione zmiany) wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 19 maja 2016 r. Przy czym zgłoszeń w sposób określony wyżej będzie można dokonywać po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.


Facebook