Polityka Ochrony Danych

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

I. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Studio Podatki Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli. przy ulicy Hutniczej 10, Tel kontaktowy +48 15 844 21 93, e-mail: biuro@studiopodatki.pl . Funkcję inspektora danych osobowych* pełni Rafał Matuszczyk tel +48 519 054 538 e-mail: matuszczyk@studiopodatki.pl zwany dalej Administratorem.

II. Dane osobowe Administrator wykorzystuje w następujących celach:

1)         Zawarcia i realizacji łączącej strony umowy, w tym zapewnienia jakości świadczonych usług (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO – “wykonanie umowy”, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu

2)         Wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z prowadzoną dział. gospodarczą i realizacją umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO – “obowiązek prawny” np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi odnośnie zgłaszanych reklamacji.

3)         Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)

4)         Marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy)

 

III. Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj.:

  1. A) w zakresie realizacji zawartej umowy – przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym okresie przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  2. B) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przez czas wykonania tych obowiązków, lub przez czas, w którym przepisy prawne nakazują przechowywać dane lub przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje niewykonania obowiązku,
  3. C) w zakresie marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy

 

IV W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora , Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

A) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora:

– podmiotom świadczącym Administratorowi usługi konsultacyjne, doradcze, rachunkowe, podatkowe, pomocy prawnej, audytowe, obsługi systemów  informatycznych lub teleinformatycznych;

– agentom, dystrybutorom Administratora i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży towarów lub usług będących w ofercie Administratora,

– podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonywaniu umów łączących Administratora z klientem np. montaż towaru, dostawa towaru, usługi serwisowe,

B) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

– agentom, dystrybutorom Administratora i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży towarów lub usług będących w ofercie Administratora – w celu rozliczenia należnego im wynagrodzenia,

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą – w celu dokonania zwrotów środków na rzecz klienta,

– podmiotom nabywającym wierzytelności – w przypadku braku zapłaty przez klienta faktur lub rachunków w terminie.

V. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

A) dostępu do treści danych (art. 15 RODO); uzyskania ich kopii,

B) sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO);

C) usunięcia danych przetwarzanych (art. 17 RODO);

D) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

E) przenoszenia danych (art. 20 RODO);

F) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

 

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.

W celu skorzystania z w.w. praw należy skontaktować się z Administratorem . Dane do kontaktu: adres: Studio Podatki Sp. z o.o. ul. Hutnicza 10, 37-450 Stalowa Wola., (wystarczy wysłać list zwykły)

Tel. 15 844 21 93, e-mail: biuro@studiopodatki.pl.

VI.W przypadku uznania, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII . Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji tj. profilowaniu które odbywałoby się bez udziału człowieka.

VIII. Jednocześnie potwierdzamy, że:

-nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,

– przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne

– dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych

-nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.

Facebook